1. Organizatorem wydarzenia jest FUZERS Sp. z o.o. ul. Staszica 14/12, 20-081 Lublin, Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000761205, NIP 7123377651. Kapitał założycielski: 10.000 PLN.
 2. Udział w wydarzeniu jest płatny.
 3. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która zakupiła lub otrzymała od organizatora bilet wstępu (dalej jako „Uczestnik”).
 4. Wydarzenie odbędzie się 20 czerwca 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
 5. TEDxLublin jest wydarzeniem całodziennym. Nie ma możliwość zakupu biletu na część dnia lub wybrane sesje.
 6. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
 7. Program Wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej www.tedxlublin.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 9. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
 10. W przypadku konieczności zwrotu biletu lub zmiany danych prosimy o kontakt pod adresem info@tedxlublin.pl
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 12. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 13. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 14. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.tedxlublin.pl