1. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Teatrikon, ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 Lublin, NIP 7123203276, REGON 060596345, KRS 0000350467.
 2. Udział w wydarzeniu jest płatny.
 3. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która zakupiła lub otrzymała od organizatora bilet wstępu (dalej jako „Uczestnik”).
 4. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca 2021 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Pierwotny termin wydarzenia to 20 czerwca 2020. Jednak z uwagi na z powodu panującej pandemii oraz zaleceń dotyczących imprez masowych zostało ono przełożone na 12 czerwca 2021.
 5. Wszystkie bilety zakupione na wydarzenie w 2020 roku nie są akceptowane. Aby dokonać zwrotu kosztów opłaconych biletów prosimy o kontakt na adres hello@fuzers.comZwrot będzie obejmował jedynie cenę biletu, bez  ewentualnej prowizji systemu biletowego, która została pobrana w momencie zakupu biletu.
 6. TEDxLublin jest wydarzeniem całodziennym. Nie ma możliwości zakupu biletu na część dnia lub wybrane sesje.
 7. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
 8. Program Wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej www.tedxlublin.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
 10. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
 11. W przypadku konieczności zwrotu biletu lub zmiany danych prosimy o kontakt pod adresem info@tedxlublin.pl
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
 13. Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 14. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
 15. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.tedxlublin.pl