Twoje dane zostaną wykorzystane przez Organizatora w celu zaplanowania i zarządzania wydarzeniem TEDxLublin 2021, na które się zarejestrowałeś/aś, jak również w celu przesyłania Ci odpowiednich informacji na temat eventu oraz ewentualnych materiałów informacyjnych i promocyjnych do naszych partnerów i zespołu TEDxLublin.

1. Fundacja Teatrikon przetwarza Pani/Pana dane w celach umożliwiających sprawną realizację wydarzenia obsługę jego uczestników, do których między innymi należą:

a) identyfikacja uczestników wydarzenia.

b) przygotowanie materiałów konferencyjnych (np. identyfikatorów, certyfikatów).

c) wymiana istotnych informacji między organizatorem wydarzenia, a jego uczestnikami.

d) przekazywanie informacji i materiałów promocyjnych ze strony partnerów wydarzenia.

2. Istnieje możliwość, iż przebieg wydarzenia, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

3. Biorąc udział w wydarzeniu uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Teatrikon jego wizerunku, utrwalonego w trakcie wydarzenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych TEDxLublin (m.in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych www.tedxlublin.pl oraz wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Teatrikon w związku z organizacją wydarzenia lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że: Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja Teatrikon, ul. Szpinalskiego 4/17, 20-860 Lublin, NIP 7123203276, REGON 060596345, KRS 0000350467, email: info@tedxlublin.pl.

5. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku przetwarzane będą w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej.

6. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

7. Nazwiska współautorów prezentacji zostaną upublicznione w materiałach wydarzenia i programie umieszczonym na stronie wydarzenia, zgodnie z przesłanymi streszczeniami i deklaracjami.

8. Dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

9. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzenia.

11. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

13. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.